Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) OSVČ Vojtěcha Krčmáře, se sídlem Promenádní 252/9, 748 01 Hlučín, IČ: 09901205, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese cityhry.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3Prodávající si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění obchodních podmínek a to zveřejněním aktuálního znění obchodních podmínek na webových stránkách prodávajícího.

2. Bezpečnostní pravidla

2.1Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.2Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případnou újmu účastníka během účasti na hře. Trasy všech her se nacházejí na veřejném prostranství nebo na území přístupném veřejnosti, tudíž za újmu zodpovídá správce prostranství.

2.3Případné návštěvy objektů, které jsou zahrnuty ve hře, patří subjektům třetí strany, a tudíž za případnou újmu nesou zodpovědnost právě třetí strany.

2.4Únikové hry poskytované prodávajícím mohou být někdy fyzicky náročnější, jelikož se hra odehrává venku a trasa mívá i pár kilometrů. Proto by měl tedy každý účastník zvážit, zda je schopen trasu absolvovat. Na fyzické síly účastníků se nevztahuje reklamace. Vždy platí, že každý účastník se účastní hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

2.5Za škodu způsobenou na majetku účastníka nebo třetí strany neodpovídá prodávající.

1.6Hru mohou absolvovat osoby každého věku, avšak v zájmu bezpečnosti se doporučuje nezletilým hrát hru v doprovodu zletilého zástupce.

3. Obchodní pravidla

3.1Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu prodávajícího či v obchodních prostorách prodávajícího jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty.

3.2Ceny vstupného za hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře a případně jiným faktorům. Konkrétní cena je uvedena na webových stránkách.

3.3Hra, zakoupená na webových stránkách, musí být zaplacena platební kartou, avšak vždy před zahájením příslušné hry.

3.4Hra, zakoupená v kamenné prodejně, může být zaplacená hotově nebo platební kartou, avšak vždy před zahájením příslušné hry.

3.5Nákup většího množství her může být předmětem zvýhodněné ceny. Pro bližší informace nás kontaktujte skrze webovou stránku.

3.6Zakoupená hra resp. vstupní kód má omezenou platnost a to 12 měsíců.

3.7Prodávající si kdykoliv vyhrazuje právo zablokovat nebo zrušit jakoukoliv hru s plnou náhradou účastníkem uhrazené ceny.

3.8Náhrada se nevztahuje na předem určené zablokované termíny.

4. Autorská práva prodávajícího

4.1Účastník se zavazuje, že nebude pořizovat snímky obrazovky nebo si jinak uchovávat pokyny ke hře. V případě porušení této povinnosti je účastník povinen uhradit prodávajícímu pokutu 100 000 Kč a dále nijak nenakládat s autorskými právy prodávajícího pod hrozbou další sankce.

5. Dárkové poukazy

5.1Dárkové poukazy (dále jen „poukázky“) vystavené a prodávané prodávajícím jsou poukázkou na poukazníka ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., NOZ.

5.2Za držitele a vlastníka voucheru prodávající považuje osobu, která dárkový poukaz uplatní na webové stránce nebo v prodejně prodávajícího.

5.3Není-li na poukazu uvedeno jinak, poukaz platí po dobu 6 měsíců ode dne vystavení.

5.4Ceny poukazů se mohou na jednotlivých pobočkách a v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného poukazu převyšuje cenu poukazníka zvolené hry, případný rozdíl v ceně se poukazníkovi voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena poukázky nedosahuje ceny zvolené hry, poukazník není povinen rozdíl v cenách doplatit.

5.5Poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi.

5.6Poukazy nelze sčítat.

6. Zpracování osobních údajů

6.1Jakékoliv osobní údaje o kupujících her provozovaných prodávajícím jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, ve kterém je poskytne webové stránce a ve kterém umožní webové stránce získávat údaje o osobách prostřednictvím přidělení příslušného oprávnění. Jakékoliv osobní údaje získané prodávajícím mohou být použity pouze pro potřeby prodávajícího a partnerských třetích osob.

6.2Vytvořením profilu nebo zakoupením hry dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytl prodávajícímu.

6.3Odesláním recenze po odehrání hry dává účastník souhlas s následným užitím účastníkova názoru prodávajícím.

6.4Účastník, jenž si nepřeje, aby jeho osobní údaje byly dále zpracovávány prodávajícím, upozorní na nově vzniklou skutečnost prodávajícího e-mailem.

7. Omezení odpovědnosti

7.1Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku prodávajícího a používání služeb a odkazů na těchto webových stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.

7.2V průběhu poskytování svých služeb bude prodávající maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že prodávající nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci” či jednání třetích osob, které prodávající nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet.

7.3Prodávající není odpovědný za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách prodávajícího. Prodávající nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

7.4Webové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek prodávajícího, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor prodávajícího s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

7.5Webové stránky prodávajícího obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a sledování přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek prodávajícího. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

7.6Prodávající není odpovědný za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek prodávajícího a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

7.7Prodávající není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém prodávajícího.

7.8V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti prodávajícího vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených prodávajícím.

8. Reklamační řád a informace o záruce

8.1Prodávající odpovídá účastníkovi za funkčnost únikové hry. Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost telefonu, tabletu nebo jiného hardwarového zařízení, na kterém je hra zpřístupněna.

8.2Účastník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to osobně nebo písemně na adrese sídla prodávajícího.

8.3Účastník nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

8.4Záruční lhůta pro účastníka činí 2 roky od data nákupu.

8.5Účastník je povinen reklamovat únikovou hru bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na únikové hře vada.

8.6Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozdější však do 30 dnů od jejího podání. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace.

8.7Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má účastník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

8.8U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má účastník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.9Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl účastník povinen si věc vyzvednout, či je mu elektronicky zpřístupněna. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.10Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace účastníka informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8.11Pro uplatnění reklamace je třeba dodat písemnou formou identifikační údaje účastníka a datum a čas provedené platby, dále preferovaný způsob vyřízení reklamace a číslo účtu pro poskytnutí platby.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1Účastník může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.

9.2Účastník je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

9.3Odstoupení od smlouvy účastník prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Účastník nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

9.4Prodávající je povinen účastníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Účastník je povinen pro tyto účely poskytnout číslo bankovního účtu pro přijetí platby.

9.5Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu podle §1837 písm. h) NOZ, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Souhlas s těmito podmínkami se považuje za výslovný souhlas účastníka se splněním.

9.6Poskytnutí hry skrze webové stránky se považuje za smlouvu na dodání digitálního obsahu nedodávaném na hmotném nosiči. Souhlasem s těmito pravidly a podmínkami dává účastník souhlas s dodáním digitálního obsahu dodaného nikoliv na hmotném nosiči.

9.7Prodávající je oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat účastníkovi zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že účastník porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

9.8Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud si objednané zboží účastník nepřevezme nebo v případě zjevné chyby v psaní (např. chybně uvedené ceny zjevně jiné než je cena pro daný druh zboží obvyklá). Prodávající je oprávněn odstoupit pouze oznámením, které bude účastníkovi doručeno alespoň stejnou formou, jakou bylo odesláno potvrzení o přijaté objednávce, a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky.

9.9Pro odstoupení od smlouvy je třeba dodat písemnou formou identifikační údaje účastníka a datum a čas provedené platby a číslo účtu pro poskytnutí platby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. Března 2021.

Najdete nás i na sociálních sítích

Poznejte česká města zábavnou hrou!

O společnosti

Úvodní stránka

Kontaktní údaje

Nabídka únikovek

Uplatnit poukaz

Žebříčky

Created with React by

Dominik Namyslo

Copyright © 2021 - 2024

cityhry.cz

(version 1.9.5)

Illustrations by

Freepik Storyset